Nakládání s vašimi osobními údaji a daty

Nejprve je třeba vysvětlit, co pojem osobní údaje vlastně znamená. Osobní údaje jsou jakékoliv údaje, které vás buď přímo identifikují, nebo z nichž by v kombinaci s dalšími údaji bylo možné vaši totožnost případně určit. Příkladem jsou vaše jméno či e-mailová adresa. Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, případně od vašeho ošetřujícího diabetologa.

Zpracování osobních údajů je technický pojem, který znamená práci s vašimi osobními údaji. Příkladem může být shromažďování osobních údajů, jejich uchovávání, uspořádávání, vyhledávání, vymazávání a/nebo jejich zničení. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za vědeckým účelem a účelem zlepšení péče o pacienty s diabetem. Veškeré analýzy vámi poskytnutých údajů (např. věk, pohlaví atd. či výsledků – znalostních, laboratorních apod.) jsou prováděny anonymně.

Rádi bychom vás ujistili, že zajišťujeme odpovídající fyzická, elektronická a procedurální bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, které jste nám svěřili nebo které jsme získali od vašeho ošetřujícího diabetologa. Přístup k vašim osobním údajům je omezen pouze pro oprávněné zaměstnance tím, že kompletní data, včetně identifikátoru pro anonymní data, jsou dostupná pouze na nemocničním serveru, kde se zaměstnanec musí přihlásit individuálním silným heslem. Tímto identifikátorem (šifrou) je míněn unikátní číselný kód, který je spojený se jménem, příjmením a datem narození v oddělené databázi. V databázi faktické (obsahující např. laboratorní výsledky, biometrická data, výsledky znalostních testů apod.) daná osoba vystupuje pouze pod tímto číslem. Zaměstnanci pracující s vašimi údaji jsou povinni o osobních údajích, s nimiž se seznamují, zachovávat mlčenlivost. Je potřeba ale upozornit na to, že ačkoliv se snažíme zajišťovat odpovídající bezpečnost tak, abychom vaše osobní údaje chránili, nemůže žádný bezpečnostní systém zcela zabránit všem potenciálním narušením bezpečnosti.

Pro vědecké účely můžeme vaše osobní údaje (data, výsledky) předávat jiným spolupracujícím osobám nebo subjektům, a to i mimo území České republiky. Pouze však v anonymizované formě.

Máte právo vyžádat si od nás podrobné informace o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány a s kým konkrétně a za jakým účelem jsou sdíleny. Kontaktní spojení je interna@fnmotol.cz.

Máte také právo zkontrolovat si své osobní údaje, které máme, vyžádat si jejich opravu, omezit jejich zpracování nebo proti způsobu jejich zpracování vznést námitku, případně si vyžádat jejich vymazání. Naše možnosti, jak vyhovět vaší žádosti, však mohou mít určitá omezení (například pokud jsou již vaše anonymizovaná data součástí odborné publikace).

Tento náš postup je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.